Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Komitet naukowy – biogramy

dr Paweł Drożdżal

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Chemii, gdzie ukończył także studia doktoranckie uzyskując stopień naukowy doktora. Były adiunkt naukowy – stażysta podoktorski w Zakładzie Krystalografii UAM oraz były pracownik Sieradzkiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Obecnie adiunkt w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, gdzie zajmuje się krystalografią biomakromolekuł, a dokładniej badaniami strukturalnymi kwasów nukleinowych. Urodzony jeszcze w czasach, gdy nad większością Polski było ciemne niebo. Przez większość życia miłośnik astronomii i obserwacji teleskopowych. W czasie pracy w WIOŚ, gdzie miał do czynienia z aspektami prawnymi ochrony środowiska, zainteresował się i zaangażował w działania na rzecz ochrony ciemnego nieba w Polsce. Jest autorem kilku (skutecznych w odpowiedzi) petycji do Ministerstw: Środowiska, Klimatu, Funduszy i Polityki Regionalnej, Inwestycji i Rozwoju, Infrastruktury, a także do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zmian legislacyjnych w prawie polskim, dotyczących redukcji zanieczyszczenia światłem. Prowadził pomiary terenowe jakości ciemnego nieba na obszarze powiatu sieradzkiego we współpracy z Programem Ciemne Niebo – Polska Stowarzyszenia POLARIS – OPP. Prelegent w projekcie „Dark Sky Community” w Gminie Jeleśnia, finansowanego ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności UE.

Arkadiusz Frohlich

Stopień naukowy doktora nauk leśnych uzyskał na Wydziale Leśnym, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Obecnie adiunkt w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Zoolog, ekolog miasta, pasjonat przyrody nie będącej pod wpływem sztucznego oświetlenia. W swojej pracy naukowej zajmuje się między innymi wpływem zanieczyszczenia światłem na populacje ptaków i ssaków. W swoich badaniach korzysta z technik GIS, wykorzystując ogólnodostępne dane teledetekcyjne, Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS), będące świetnym wskaźnikiem zanieczyszczenia światłem dla całego globu.

dr n. med. Wojciech Jernajczyk

Akademia Medyczna Wrocław, specjalizacja psychiatria. Profesor Gość (Visiting Professor) University of California San Diego. Kierownik Zakładu Neurofizjologii Klinicznej i Ośrodka Medycyny Snu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Tematyka ostatnich badań – wpływ używania sztucznego światła w okresie ciemnej pory doby na rytm sen-czuwanie.

dr Sylwester Kołomański

Astronom pracujący w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się dwa tematy. Pierwszy to heliofizyka, a dokładniej badanie zjawisk będących przejawami aktywności Słońca, takich jak rozbłyski i erupcje obserwowane w zakresie promieniowania EUV i X. Drugi obszar to zanieczyszczenie światłem, a w szczególności jego wpływ astronomię. Pomysłodawca i realizator wielu projektów i działań związanych z edukacją, popularyzacją i badaniem problemu zanieczyszczenia światłem, np. Izerski Park Ciemnego Nieba, edukacyjny projekt Wygasz i sieć stacji monitorujących ALPS (Allsky Light Pollution Survey).

dr inż. Anna Kołton, prof. UR

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin, Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zainteresowania naukowe: system antyoksydacyjny roślin a czynniki zewnętrzne uprawy, możliwości wykorzystania lamp LED w uprawie warzyw i roślin ozdobnych, wpływ czynników uprawy na jakość plonu, reakcje roślin na czynniki stresowe między innymi zanieczyszczenie światłem w nocy, wpływ warunków miejskich na funkcjonowanie drzew i krzewów. Od kilku lat zajmuje się upowszechnianiem wiedzy dotyczącej wpływu zanieczyszczenia światłem na rośliny, m.in. wśród studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie czy na Festiwalu Ciemnego Nieba w Sopotni.

dr Andrzej Kotarba

Pracownik naukowy (adiunkt) Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Geograf fizyczny, klimatolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr 2005, dr 2011), specjalizujący się problematyce satelitarnych obserwacji Ziemi, w tym w szczególności klimatologii satelitarnej (zachmurzenie, pokrywa śnieżna). W swych badaniach podejmuje także temat satelitarnych obserwacji antropogenicznej emisja światła („nocnych świateł Ziemi”), bazując na danych z radiometrów satelitów meteorologicznych oraz cyfrowej fotografii z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Równolegle prowadzi stację fotometrycznych pomiarów jasności nieba nad Warszawą. Od czasów liceum popularyzator tematyki związanej z eksploracją kosmiczną, w tym zagadnień satelitarnego monitoringu środowiska Ziemi i innych planet. Stypendysta m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dr Janusz Michałek

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ekspert z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego, restrukturyzacji infrastruktury publicznej oraz w obszarze funkcjonowania programów unijnych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także z zakresu MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach uzyskując tytuł naukowy doktora. Jest członkiem m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członkiem Komitetu Budowy Maszyn przy PAN w Warszawie przewodniczącym Rady Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0., przewodniczącym Rady Programowej Klastra SA&AM KSSE, przewodniczącym Komitetu Zarządzającego Klastrem Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”, wiceprzewodniczącym Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), członkiem Rady Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich oraz Komitetu Sterującego “Program dla Śląska” przy Wojewodzie Śląskim, a także Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w Gliwicach i przewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”, realizującej ochronę ciemnego nieba i rozwój astroturystyki na terenie powiatu żywieckiego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju od 2007 do nadal.

mgr Piotr Nawalkowski

Komunikolog, absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, prezes Stowarzyszenia POLARIS – OPP, założyciel Programu Ciemne Niebo – Polska w 2005r., wiceprzewodniczący Rady LGD „Żywiecki Raj”, ekspert Korpusu Solidarności Komisji Europejskiej, NIW-CRSO (agenda KPRM) / Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, LEADER PROW i inne, certyfikowany fundraiser, od 20 lat zawodowy działacz NGO, szkoleniowiec, założyciel kilkunastu organizacji pozarządowych, autor pierwszego w Polsce obszaru czynnej ochrony ciemnego nieba CN-001 Sopotnia Wielka, koordynator ok. 70 projektów grantowych dot. edukacji pozaformalnej z zakresu nauk ścisłych i społecznych, pasjonat astronomii, partycypacji obywatelskiej, uczestnik rad dialogu społecznego nt. redukcji zanieczyszczenia światłem, redaktor naczelny portalu www.ciemneniebo.pl.

dr Paweł Piotrowski

Adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Na wspomnianej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora. Specjalizuje się w problematyce zarządzania w turystyce i marketingu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem wydarzeniami specjalnymi, turystyką dziedzictwa przemysłowego oraz zrównoważonym rozwojem turystyki. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji w języku polskim i angielskim, dotyczących wspomnianej problematyki. Wielokrotnie podejmował współpracę z praktyką gospodarczą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląską Organizacją Turystyczną czy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Pełni funkcję menedżera kierunku Gospodarka Turystyczna oraz opiekuna Koła Naukowego Turystyki „KoNTiki”. Jest promotorem prac dyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, związanych z tzw. astro-turystyką.

prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta

Absolwentka i wieloletni pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w którym uzyskała wszystkie stopnie naukowe i tytuł profesora, obecnie na emeryturze. W pracy naukowej głównie badała oddziaływania między układami odpornościowym a neurohormonalnym, w tym szyszynki i melatoniny, zwłaszcza w kontekście zmian dobowych i sezonowych. Po przejściu na emeryturę aktywnie zaangażowana w propagowanie idei „Ciemnego Nieba”, a zwłaszcza niekorzystnego dla organizmów (ludzi i zwierząt) wpływu sztucznego światła w nocy, zaburzającego funkcjonowanie endogennego zegara biologicznego i jego konsekwencje. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań na Snem, redaktor naczelna popularno-naukowego kwartalnika KOSMOS, od ponad 140 lat propagującego problemy nauk biologicznych.

dr inż. Przemysław Tabaka

Adiunkt w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, członek Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dziale Technika Świetlna, ekspert Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członek Komisji Kwalifikacyjnej (przy SEP Oddział Łódzki) do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z szeroko pojętą techniką świetlną. W 2016 r. zbudował własną kulę całkującą. Od wielu lat, m.in. w ramach Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy z zakresu techniki świetlnej. W 2019 r. przeprowadził pilotażowe pomiary natężenia oświetlenia w kontekście zanieczyszczenia światłem, z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego, nad mobilną latarnią parkową własnej konstrukcji.

dr hab. Renata Wojciechowska, prof. UR

Jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Botaniki Fizjologii i Ochrony Roślin na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Główne zakresy zainteresowań naukowych koncentrują się na badaniu sposobów pozyskiwania plonu roślin ogrodniczych o wysokiej wartości biologicznej i pro-zdrowotnej. Zajmuje się badaniami wpływu doświetlania roślin ogrodniczych (warzywnych, ozdobnych) światłem emitowanym przez diody LED na parametry wzrostowe i procesy fizjologiczne roślin. Interesuje się wpływem czynników środowiskowych na zmiany fizjologiczne w liściach różnych gatunków drzew i krzewów ozdobnych. W ostatnim czasie w centrum zainteresowań naukowych znalazł się problem reakcji roślin na zanieczyszczenie światłem sztucznym, zaburzającym naturalny fotoperiod.

dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska

GUT LightLab, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Badaczka i ekspert z zagadnień iluminacji zewnętrznych w mieście oraz zanieczyszczenia światłem sztucznym atmosfery ziemskiej i jego wpływu na ludzi i szeroko pojęte środowisko naturalne. Od 2018 roku dr Zielińska-Dabkowska jest współzałożycielką i ko-kierownikiem laboratorium badawczego światła GUT LightLab na Politechnice Gdańskiej, gdzie prowadzi badania nad różnymi aspektami światła naturalnego i sztucznego w środowisku zbudowanym. Od 2019 roku jest również kierownikiem ILLUME, interdyscyplinarnej grupy badawczej w ramach centrum badawczego EcoTech PG, utworzonego w celu minimalizacji wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym. Aktywny członek czterech komitetów technicznych International Commission on Illumination (CIE), Illuminating Engineering Society (IES) i International Dark-Sky Association (IDA) odpowiedzialnych za ustanawianie międzynarodowych standardów oświetleniowych oraz rekomendacji dla oświetlenia zewnętrznego. W roku 2020 została uhonorowana międzynarodową nagrodę badawczą IDA Galileo Research Award w uznaniu osiągnięć w prowadzonych przez nią badaniach nad zanieczyszczeniem światłem sztucznym.

dr hab. Marcin Zych, prof. UW

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW. Studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i w School of Biological Sciences, University of Wales, UK, doktorat i habilitacja (nauki biologiczne) na Wydziale Biologii UW, odbył staże naukowe w Institute of Terrestrial Ecology (obecnie Centre for Ecology & Hydrology) (Wielka Brytania), Uniwersytecie w Salzburgu (Austria), Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa). Członek International Commission on Plant-Pollinator Relationship; International Bee Research Association; Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego; Scandinavian Association of Pollination Ecology. Zainteresowania naukowe: biologia roślin, ekologia ewolucyjna, w szczególności ewolucja systemów reprodukcyjnych roślin oraz ekologiczne interakcje roślin i zwierząt.