Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Konferencja 2021

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2021 w Łodzi w formie hybrydowej. Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Politechnika Łódzka, Planetarium EC1 oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje stały komitet naukowy OKZŚ złożony z ekspertów z różnych dziedzin związanych z problematyka zanieczyszczenia światłem.

Odbywająca się cyklicznie od 2013 roku Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem poświęcona jest problemowi wpływu sztucznego oświetlenia na nasze otoczenie i na nas samych.

Ambitnym celem Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ) jest synergiczne połączenie wyżej wymienionych elementów niezbędnych do rozwiązania problemu zanieczyszczenia światłem w Polsce. Konferencja OKZŚ jest miejscem spotkania, dyskusji, inspiracji oraz wielokierunkowej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi dziedzinami i działaniami związanymi ze sztucznym światłem i jego oddziaływaniem na otoczenie. Tematyka konferencji obejmuje m.in.:

 • wpływ zanieczyszczenia światłem na funkcjonowanie organizmów żywych,
 • oddziaływanie światła nocą na psychikę i fizjologię człowieka,
 • skutki degradacji nocnego nieba dla astronomii i kultury,
 • obserwacyjne i teoretyczne metody oceny poziomu zanieczyszczenia światłem,
 • rozwój technologii oświetleniowych wspierających redukcję zanieczyszczenia światłem,
 • prawne metody ograniczania zanieczyszczania światłem,
 • strategie w urbanistyce i architekturze sprzyjające lepszemu wykorzystaniu sztucznego światła,
 • funkcja praktyczna i estetyczna oświetlenia w przestrzeni publicznej,
 • ochrona ciemności jako istotnego elementu środowiska naturalnego,
 • ekonomiczne skutki zanieczyszczenia światłem,
 • ciemne nocne niebo jako fundament turystyki astronomicznej,
 • społeczna świadomość problemu zanieczyszczenia światłem.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z ekologią, biologią, ochroną przyrody, medycyną, astronomią, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Po konferencji Politechnika Łódzka wyda monografię, w której uczestnicy będą mogli bezpłatnie opublikować swoje prace. Zgłoszone do publikacji prace będą recenzowane przez Komitet Naukowy VI OKZŚ. Monografie Politechniki Łódzkiej znajdują się na liście wydawnictw punktowanych. Szczegółowe informacje dotyczące monografii podane zostaną w późniejszym terminie.